Welkom bij PDI GOOI

Psychologen die je weer op weg helpen in Bussum en Almere

Kwaliteit van zorg

 

Zowel Marjan als Aagje streven ernaar de best mogelijke zorg te leveren. Wij zijn gekwalificeerd en geregistreerd.

De meeste behandelingen worden vanuit de generalistische basis-GGZ vergoed, indien u over een verwijsbrief van de huisarts beschikt.

Kwaliteit

Registraties

Zowel Aagje als Marjan zijn lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Dit houdt in dat wij gebonden zijn aan de beroepscode van het NIP. Een exemplaar van deze beroepscode kunt u inzien op de website van het NIP

Tevens zijn wij wettelijk geregistreerd bij het Ministerie van VWS als Gezondheidszorgpsycholoog. Wij zijn dus opgenomen in het BIG-register met bijbehorend tuchtrecht.

Ook zijn wij naast GZ-psychologen gekwalificeerde Eerstelijnspsychologen, aangesloten bij de LVVP (Landelijke Vereniging van Psychologen en Psychotherapeuten). Wij houden ons aan de kwaliteitseisen van de LVVP.

Het lidmaatschap van de VEN (Vereniging EMDR Nederland) betekent dat wij voldoen aan de kwaliteitseisen die gesteld worden aan EMDR-behandelaren.


Dossier en privacy

Uw rechten als cliënt worden door een aantal wetten beschermd. Wij als behandelaren zijn aan deze wetten gebonden:
• de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)
• de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WBGO)
• de Wet Klachtrecht
• de Wet Bescherming Persoonsgegevens


Uw gegevens vallen onder de privacy wetgeving en alle informatie die uw psycholoog over u heeft is vertrouwelijk. Er mag geen informatie aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming.


Uw dossier wordt 15 jaar bewaard, en na deze periode worden de dossiers vernietigd.

 

Informatieverstrekking aan derden

Wij geven geen informatie aan derden anders dan aan diegene die direct met de behandeling van een cliënt te maken heeft, zoals de verwijzer. Aan alle andere verzoeken tot informatieverstrekking, ook al heeft de cliënt toestemming gegeven, zullen wij niet voldoen.

 

Wij volgen hierin het advies van onze beroepsvereniging het NIP, gebaseerd op onder andere onderstaande argumenten:

• De behandeling is gebaseerd op vertrouwen. 

De psycholoog gaat in het professionele contact met u een vertrouwensrelatie aan. Het is daarbij van groot belang dat de psycholoog zich kan concentreren op de behandeling zelf en niet in een belangenconflict raakt waar hij/zij als behandelaar buiten staat. Een verklaring die ziet op een materieel of juridisch belang kan het vertrouwen tussen u en de psycholoog verstoren. Op deze manier kunt u de psycholoog alle informatie geven die noodzakelijk is voor uw behandeling.

De behandelend psycholoog is geen belangenbehartiger. 

Een behandelend psycholoog houdt zich alleen bezig met de verbetering van uw psychische gezondheid. Andere (juridische of materiële) belangen behartigt hij/zij niet.

• Bij een psychologische behandeling gaat het om de "waarheid" van de cliënt. 

Dat wil zeggen dat het gaat om uw eigen beleving van bepaalde gebeurtenissen of oorzaken en niet om het vinden van de strikt feitelijke of juridische waarheid. De behandelend psycholoog heeft ook niet de specifieke deskundigheid om onderzoek naar die laatste waarheid te doen.

 

Wel heeft u natuurlijk altijd de mogelijkheid een onafhankelijke psycholoog in te schakelen die het gewenste onderzoek zou kunnen uitvoeren.  


Waarnemingsprocedure

In geval van langdurende of permanente uitval van uw behandelend psycholoog wordt uw behandeling overgenomen door de andere psychologenpraktijk. Uw dossier wordt dan aan deze behandelaar overgedragen. Mocht u daar bezwaar tegen hebben dan zal in overleg met u en met uw zorgverzekeraar onderzocht worden of er andere behandelmogelijkheden zijn.


In geval van vakanties nemen de psychologenpraktijken voor elkaar waar met betrekking tot crisissituaties, informatievoorziening en agendavoering.


Klachten

Uiteraard streven wij ernaar om kwalitatief goede zorg te leveren. Daartoe houden wij ons ook aan de jaarlijkse bijscholingseisen van onze beroepsverenigingen. Een goede zorg en respect voor de cliënt staat bij ons hoog in het vaandel. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Wij vragen u om dit met ons te bespreken. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht serieus te nemen en te verhelpen. Mocht dit voor u niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u overwegen een klacht in te dienen bij de LVVP.

 

Drs. Aagje Gest Drs. Marjan de Vries